Skip to main content

Informatie voor professionals over de dienstverlening van Yunio

Het doel van de jeugdgezondheidszorg is dat alle kinderen de kans krijgen gezond op te groeien en zich te ontwikkelen in een aandachtsvolle, veilige omgeving. Zijn er problemen, dan kijken we samen met de ouders naar een mogelijke oplossing. Hierbij werken we graag samen met onder meer de kraamzorg, de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de GGD, huisartsen en alle andere partijen die in beeld komen bij zorg rondom kinderen. 

Lees mee welke soorten ondersteuning Yunio biedt, wat het preventieve kader is en hoe je als (zorg)professional iemand doorverwijst. 


Consultatiebureau

Op het consultatiebureau monitoren we de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar, geven we advies en voorlichting over (op)voeding en verzorging. Ouders kunnen ook zelf vragen stellen.

Home-Start

Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 14 jaar waarbij het even niet zo goed gaat en waar men niet kan terugvallen op een netwerk of famillie. Vrijwilligers bieden een steuntje in de rug en een luisterend oor.

InHuis Steungezinnen

Wat meer lucht voor ouders doordat een gezin uit de buurt de kinderen af en toe opvangt... 

Thuisbegeleiding

Tijdelijke praktische hulpverlening aan huis zodat het gezin zichzelf weer kan redden en zwaardere hulpverlening wordt voorkomen...

Young & Kids

Voor jonge moeders die begeleiding nodig hebben om een zelfstandige toekomst op te bouwen...

Voorzorg nl

Ondersteuning voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten...

Kortdurende Video Hometraining

Voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar die opvoedingsspanning ervaren en lichte opvoedingsvragen hebben kan video-Hometraining een uitkomst zijn...

Kindertaalcoach

Om kinderen met een taalachterstand in een vroeg stadium te helpen met een betere taalontwikkeling...

Jaarverslag Yunio

De jaarverslagen geven per gemeente een overzicht van de bijdragen die onze professionals hebben geleverd aan het sociaal domein in ons werkgebied.

Verwijsindex

Yunio werkt met de verwijsindex risicojongeren. Een digitaal systeem waarin je als (zorg) professional signalen registreert over kinderen en jongeren waar en probleem speelt. Lees meer...

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor kinderen van 0 - 4 jaar met een achterstand op sociaalemotioneel gebied, taal of algemene ontwikkeling...